Futbalisti rokovali. Vo výbore veľké zmeny nenastali

vlajka

Členovia Obecného športového klubu v Trenčianskych Stankovciach rokovali na Valnom zhromaždení svojich členov. Rokovanie sa uskutočnilo 19. januára 2018 v zasadačke Oddychového Centra. Zároveň išlo o rokovanie s voľbou členov do Výkonného výboru pre najbližšie volebné obdobie.

Okrem členov klubu sa rokovania zúčastnil aj starosta obce JUDr. Martin Markech, viacerí poslanci obce a niektorí podnikatelia.

Prítomní členovia zvolili na svojom rokovaní priamou voľbou nový Výkonný výbor v zložení: Ing. Vendelín Sedláček, Ing. Štefan Šmatlák, Bc. Monika Pevná, Roman Rožník, Roman Pevný, Bc. Radovan Siva, Tomáš Navrátil, Ing. Michal Hrbas a Miroslav Zabadal. Zvolení členovia Výkonného výboru si na svojom prvom zasadnutí zvolili nového predsedu OŠK a tým sa opätovne stal Ing. Vendelín Sedláček. Odstupujúcim členom výboru Jozefovi Kapušovi a Viliamovi Koprivňanskému poďakovali za ich prácu.

Na zhromaždení zároveň zvolili novú Revíznu komisiu v zložení Ing. Matúš Beňovič, Tomáš Sliva a Peter Húdek. Poďakovali odstupujúcemu predsedovi komisie Gabrielovi Kadákovi za jeho prácu.

Valné zhromaždenie schválilo Správu o činnosti OŠK od poslednej schôdze, správu Revíznej komisie, rozpočet pre nasledujúce obdobie, prijalo nových členov a zobralo na vedomie vymenovanie Správnej rady klubu v tomto zložení: JUDr. Martin Markech, Ing. Eva Beňovičová, Ing. Martin Poruban, Ing. Jozef Kadák, Dušan Pevný, Jozef Kapuš a Ing. Vendelín Sedláček. Bývalým členom Správnej rady prítomní poďakovali za ich prácu.

Ostáva veriť, že tak, ako bolo povedané vo výročnej správe, zostane klub stabilizovaný po finančnej i manažérskej stránke, lebo tak tomu bolo v poslednom volebnom období. Treba k tomu potiahnuť aj šesť futbalových mužstiev, ktoré vedie a budú tak vnímaní ako stabilný prvok na slovenskej futbalovej mape zo stabilizovanej a prosperujúcej obce obce Trenčianske Stankovce.